Burgerparticipatie

Inhoud

Samenwerking is een belangrijk onderdeel van onze sociale maatschappij en komt in belangrijke mate tot haar recht in burgerparticipatie met de overheid.
Wij nodigen iedereen uit contact met ons op te nemen over de door ons op de website genoemde onderwerpen, ons aan te vullen met kennis en of ervaring, of om de door ons aangeboden informatie te gebruiken in uw eigen woon- en of leefomgeving.

Regisserende gemeente

Gemeente Epe heeft in haar Programmabegroting 2017-2020 de intentie van ons gemeente bestuur opgenomen. Deze sluit aan bij de doelstelling van Ons Mooi Schaveren. Wij noemen dat concreet Burgerparticipatie.

Uit Programmabegroting 2017-2020:
Regisserende gemeente (raadsbesluit 22-1-2015; nr. 2014-39269) Aanpakken van maatschappelijke vraagstukken en het bereiken van maatschappelijke effecten vindt plaats in overleg en samenspel met inwoners, instellingen en bedrijven. De gemeente is één van de spelers in het maatschappelijke veld. In veel gevallen wordt de uitvoering overgelaten aan anderen. De “regisserende gemeente” geeft aan wat ze wil bereiken en maakt hierover afspraken met derden. Zij geven invulling aan de uitvoering. Daarmee inspelend op kwaliteit, deskundigheid en kosteneffectiviteit bij derden; het benutten van eigen kracht, energie en creativiteit bij inwoners, instellingen en bedrijven. De “regisserende gemeente” werkt samen met partijen die kunnen en willen bijdragen aan de realisatie van beoogde maatschappelijke effecten. Dat varieert van opdrachtgeverschap tot samenwerken op basis van afspraken. Kernpunten zijn verbinden en samenbrengen van partijen.